Protom Strakonice s.r.o.
Pro vyřízení práv z vadného plnění 1.1.2014

1. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit u toho právního subjektu, u kterého bylo zboží
zakoupeno tzn. u společnosti Protom Strakonice s.r.o. Reklamaci může uplatnit pouze ten
kupující, na jehož jméno byl vystaven daňový doklad. Vady musí kupující uplatnit bez
zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

2. Při realizaci prodeje je podle občanského zákoníku stanovena lhůta pro uplatnění vad
v ustanovení § 2112.

3. Zakoupení zboží musím reklamující prokázat daňovým dokladem. O reklamaci sepíše
zástupce Protom Strakonice s.r.o. reklamační zápis, který musí být podepsán kupujícím a
tímto zástupcem.
Na základě posouzení reklamace rozhodne zástupce o její oprávněnosti, uznání nebo
zamítnutí.

4. Kupující může při reklamaci vad uplatnit při podstatném porušení smlouvy nároky uvedené
v § 2106 a § 2107 občanského zákoníku tj. zejména může:
– požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci nebo
zboží.
– požadovat odstranění vad opravou věci,
– požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
– odstoupit od smlouvy

5. Odpovědnost za vady začnou plynout od převzetí výrobku nebo zboží od prodávajícího.Při
odstraňování vad výrobků nebo zboží se do doby odpovědnosti za vady nepočítá doba od
podání reklamace do doby odstranění vady. Prodávající je povinen vydat potvrzení
kupujícímu o tom, kdy právo uplatnil, a o době nutné k odstranění vady.

6. Vadami za které prodávající odpovídá, jsou vady zejména v množství, jakosti a provedení
§ 2095 – 2098 a 2099 občanského zákoníku.

7. Reklamaci nelze uplatnit na výrobky nebo zboží prodané za nižší cenu z důvodu vady,pro
kterou byla nižší ceny sjednána
– reklamované výrobky a zboží musí být k dispozici až do konečného vyřešení reklamace.
– Při reklamaci případné skryté vady prodávající upozorňuje, že výrobky nebo zboží
prodávajícího musí být použity podle doporučených technologických postupů a podle
obecně platných zásad provádění staveb.
– Reklamaci zjistitelné vady nelze uplatnit na výrobky a zboží již zabudované do stavby.

Ve Strakonicích dne 1.1.2014
Protom Strakonice s.r.o.

Jednatel společnosti p. Miroslav Procházka